முக்கிய பகுதிகள்
மீன் வளம் :: வளர்ப்பு மீன் வளம்
 
   

அறிமுகம்

கெண்டை மீன்கள்

இறால் வளர்ப்பு

நன்னீர் இறால் வளர்ப்பு

கடல் மீன்கள்

 

 

 
மேலாண்மை
   
   
இதரவகை
   

தீவு வகை மீன்வளர்ப்பு
கடல்முகத்துரை மீன் வளர்ப்பு
நீர் மாசுபடுதல் மீன் வளர்ப்பு
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மீன் வளர்ப்பு முறை
கேள்வி-பதில்

   
 

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2008