மீன் வளம் :: வளர்ப்பு மீன் வளம் :: நன்னீர் இறால் வளர்ப்பு

 

நன்னீர் இறால் வளர்ப்பு

1.பொதுவான செய்திகள்

2.இனங்கள்

3.குஞ்சு பொரிப்பகத்திற்கான இடத் தேர்வு 

4.நீர் மேலாண்மை 

5.பொரிப்பக முறை 

6.குள மேலாண்மை 

7.இருப்புச் செய்தல் 

8.வளர்ப்பு முறைகள் 

9.உணவூட்டம் 

10.நோய் மேலாண்மை 

11.அறுவடை செய்தல்

12.பின் அறுவடைத் தொழில்நுட்பங்கள்

13.சந்தைப்படுத்துதல்


 

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2014