மீன் வளம் :: வளர்ப்பு மீன் வளம் :: இறால் வளர்ப்பு

இறால் வளர்ப்பு


1.பரப்பளவு மற்றும் உற்பத்தி

2.இடத் தேர்வு

3.குள அமைப்பு மற்றும் கட்டுமானம்

4.குளப் பராமரிப்பு

5.இருப்புச் செய்தல்

6.உணவு மற்றும் உணவூட்டம்

7.நீர் தர மேலாண்மை

8.அறுவடை மற்றும் கையாளுதல்

9.நோய் – தடுப்பும், பராமரிப்பும்

அ. வைரஸ்
ஆ. பாக்டீரிய நோய்கள்
இ. பூஞ்சான் நோய்கள்
ஈ. புரோட்டோசோவா மற்றும் ஒட்டுண்ணித் தாக்கம்
உ. பிற நோய்கள்

10.தரக் கட்டுப்பாடு


 

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2014