தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் & சுய உதவிக் குழுக்கள் :: பங்கேற்பு முறை

பங்கேற்பு முறை :

பங்களிப்பு நடவடிக்கை ஆராய்ச்சிகள் என்பது சமுதாயத்திற்கு சக்தியூட்டும் பணிகளை செய்யவும் அல்லது அதனை பிரதிபளிக்ககூடிய பணிகளுக்கும். ஒரு சக்தி மிக்க கட்டமைப்பை உருவாக்குவதற்கும் ஏற்ற மிகச் சிறப்பான அணுகுமுறையாகும். பலவகையான இடைச்சொறுகளுக்கான வழிகள் - நிதி அமைப்புகளுக்கு உலக வங்கியின் இது தொடர்பான சலுகை உதவிகள் ஏழை மக்களுக்கான கிராமின் (Grameen) போன்ற வங்கிகள் சமூகம் சார்ந்த குறிப்பிட்ட பயிற்சிகள் மற்றும் நிதிஉதவி வாக்குரிமை மூலம் அவர்களை மேம்படுத்துதல் போன்றவைகளின் மூலம் பங்களிப்பு நடவடிக்கை ஆராய்ச்சிகள் இச்சமூகத்திற்கு சக்தியளிக்கும் அவர்களை உன்னதமான ஒரு நிலையை அடைய செய்யவும் அவர்களின் தவறுகளை களையவும் ஒருங்கிணைப்பு போன்றவைகளை ஏற்படுத்துதல் அனைத்தும் அவர்கள் பெற்றுள்ள விழிப்புணர்வு நிலையைப் பொறுத்தது மற்றும் இந்த அமைப்புகளுக்கு கிடைக்கப் பெறுகிற அரசியல் உதவிகளைப் பொறுத்தது.

பங்களிப்பு நடவடிக்கை ஆராய்ச்சிகள் பல தீவிரமான நடவடிக்கைகளை கொண்டுள்ளது. இந்த நடவடிக்கைகளை பலியோ வெரார் மற்றும் பிற லட்தின் அமெரிக்கா பழமையான பணிகளின் அடிப்படைகளின் மூலம் விழிப்புணர்வு பணிகளை மேற்கொள்கிறது. இந்த அனைத்து வகையான மேம்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் திறன் வளர்ப்பு சுய உரிமை மற்றும் கல்வியறிவை புகட்டுதல் போன்றவை அடிப்படை நடவடிக்கைகள் மற்றும் திறனை வெளிப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளாகும். இந்த நன்மைகளில் கிராம அளவீடுகளில் பங்களிப்பு நடவடிக்கைகள் சமூகத்திற்கு தெளிவற்றதாகவும் மொத்தமலிப்பதாகவும் உள்ளது. பங்களிப்பு நடவடிக்கை ஆராய்ச்சிகள் ஒப்பந்தத்தின் நேரடியாக செயல்படுவதால் அரசியல் / மேம்பாட்டு திறன்கள் தெளிவான உண்மையாக வடிவ அமைப்புகள் திறமையான திட்டங்கள் மற்றும் மையங்களுடன் உள்ள அதிகார தொடர்பின் நிலையான மாற்றம் போன்றவை நிகழ்கிறது. பங்களிப்பு நடவடிக்கை ஆராய்ச்சிகள் வித்தியாசமான அணுகுமுறை மூலமும் பணிகள் மூலமும் அங்குள்ள அமைப்புகளுடன் நேரடி தொடர்பு மூலமும் / வளர்ச்சி நடவடிக்கைகள் மூலமும் உண்மையான தெளிவான அமைப்பு வடிவங்கள் உருவாக்குகிறது. துடிப்பான பங்களிப்பு மையங்களுடன் உள்ள தொடர்பில் நிலையான மற்றும் போன்றவை நிகழ்கிறது. அங்குள்ள குழுக்களுடன் தன்னார்வ தொடர்பினை கொண்டிருப்பதால் அபாயங்கள் உருவாகாமால் தடுக்கிறது. நேர்மையான நடவடிக்கைகளின் முன்வள ஆதாரங்களை நீண்ட நாட்களுக்கு பயன்படுத்துதல். இது சில சமயங்களில் நிலையான வாழ்வாதாரத்திற்கான வளங்களை பாதுகாக்கும் முறைகளில் அதிக ஆற்றல் மிக்கதாக உள்ளது. நிலையான வளர்ச்சிக்கான உலகளாவிய நிறுவனம் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட மாதிரி திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துகிறது. இவைகள் கிராம மதிப்பீடுகள் பங்களிப்பை தாண்டி கிராம நடவடிக்கை ஆராய்ச்சிகளை பயன்படுத்தி அங்குள்ள இயற்கை வளங்களை பயன்படுத்தி தொடர்ச்சியான நடவடிக்கை வளங்களை பயன்படுத்தி தொடர்ச்சியான நடவடிக்கைகள் மூலம் நிலையான மாற்றங்களை ஏற்படுத்த இது முனைகிறது.

இடர்பாடுகள் மற்றும் குறைகள் :

பங்களிப்பு நடவடிக்கை ஆராய்ச்சிகள் அங்குள்ள சூழ்நிலைகளையும் அதிகார அமைப்புகளையும் புரிந்து கொண்டால் மட்டுமே சிறப்பானது. இது மிகவும் முன்னேர்ப்பாடானது தங்களாகவோ வெளிநபர்களாகவோ திறமை குறைபாடுகளுக்குள் வரும் சூழ்நிலைகளில் இது சிறப்பானது மற்றும் இது சமூக சுய அதிகாரத்தை இழக்கச்செய்வதில் இது முக்கியமானதாகும். வெளிவட்டார முகமையானது சமூகத்தின் நிலமைகளை தெளிவாகவும் மற்றும் சிறந்த தொடர்பை வைத்திருக்கும் நிலைகளிலும் இது சிறப்பாக செயல்படுகிறது. மேலும் பல ஆதாரங்களை நீண்ட கால நோக்கில் பயன்படுத்த செய்கிறது.

கொள்கை வழிகாட்டுதல்கள்:

கேள்வி பதில் ஆய்வரிக்கையின் எண்: 630 (2000) மதிப்பிடுவதின் மூலம் கொள்கை விளக்கங்கள் பங்களிப்பு தோற்றத்தை உருவாக்குகிறது.

பங்களிப்பு அணுகு முறையில் கொள்கை வழிகாட்டுதல்கள்
ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நடவடிக்கைகள் பங்களிப்பு அணுகுமுறையானது வேவ்வேறு நடைமுறை நுட்பங்களின் கொள்களனாக விளங்குகிறது. இந்த நடைமுறை நுட்பங்கள் நோக்கங்கள் மற்றும் எளிமையான அணுகுமுறைகளுக்கும் உதவுகிறது
நேர்த்தியான கல்வியறிவு பங்களிப்பு அணுகுமுறையின் நடைமுறைகள் அமைப்பு பற்றிய ஆலை மேம்படுத்துகிறது மேலும் அமைப்புகளுடன் தொட்புடைய பல்வேறு காரணிகளையும் மேம்படுத்துகிறது. பங்களிப்பு தோற்றமானது ஒருமுகப்படுத்துதலை வழியுறுத்துகிறது
விசாலமான பார்வை பங்களிப்பு அணுகுமுறையானது பலதரப்பட்ட மக்களின் பலவகையான எண்ணங்களை கவனத்தில் கொள்கிறது. இந்த பலவகைப்பட்ட கருத்துக்களை ஒருங்கிணைக்க முயல்கிறது
குழு அறிவு பங்களிப்பு அணுகுமுறையானது குழு அறிவை வலியுறுத்துகிறது. பொதுவான குறிக்கோளுக்காக ஒருமித்த முடிவினை எடுக்க இது உதவும். (குழுவை புரிந்து கொள்ளுதல் மற்றும் குழுவின் அதிகார தொடர்புகள் முக்கியமானவை. அதனால் ஒருமித்த முடிவானது குழுவின் பலம் மற்றும் பலவினமான குழு உறுப்பினர்களின் தேவைகளையும் பிரதிபளிக்கிறது.
குறிப்பிட்ட சூழல்கள் ஒவ்வொரு சமூகம் மற்றும் அதன் சூழ்நிலைகள் வேறுபட்டவைகள் பங்களிப்பு அணுகுமுறையானது அதன் குறிப்பிட்ட குணநலன்களை ஒருங்கிணைக்கிறது (அனுபவங்களில் இருந்து சமூகத்தின் வேறுபாடு களில் உள்ள முக்கியத்துவத்தை புரிந்து கொள்ளுதல் மேலும் சமூக மற்றும் பொருளாதார குழுக்களிடையே இது அதிகமாக வழியுறுத்தப்படுகிறது
எளிதாக்குகிறது பங்களிப்பு அணுகுமுறையின் உபயோகமானது மேம்பட்ட திறமையாளர்களை எளிதாக நடைமுறை் படுத்துவது அல்லது இதைக்காட்டிலும் முக்கியமானது நடைமுறை படுத்தலை எளிதாக்க ஈடுபடசெய்வது
மாற்றங்களுக்கு தூண்டுதல் பங்களிப்பு அணுகுமுறையானது உள்ளூர் அளவு மற்றும் திறமைகளுடன் இணைந்துவிடுகிறது. இவர்கள் எளிதாக மாற்றங்களை கவனத்தில் கொள்கிறார்கள் இதில் மக்களின் கவனத்தில் கொள்கிறார்கள் இதில் மக்களின் எண்ணங்களும் குறிப்பிதக்கவை
 

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் 2015