மீன் வளம் :: வளர்ப்பு மீன் வளம் :: கடல் மீன்கள்

கடல் மீன்கள்

இந்தியாவின் கடல் மீன் வளம்


கலவா / கொடுவா மீன்கள்

அறிமுகம்

விதை உற்பத்தி

மீன்குஞ்சு வளர்ப்பு

வெளி வளர்ப்பு முறை

நோய் மேலாண்மை

 

கறி மீன்கள்

அறிமுகம்

விதை உற்பத்தி

மீன்குஞ்சு வளர்ப்பு

வெளி வளர்ப்பு முறை

நோய் மேலாண்மை

 

பாளை மீன்கள்

அறிமுகம்

விதை சேகரிப்பு

மீன்குஞ்சு வளர்ப்பு

குள மேலாண்மை


 

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2014