வங்கி மற்றும் கடன் :: பாரத ரிசர்வ் வங்கி (RBI)
3. சட்ட வரைமுறை (வரம்புறுகு) வேலை

கொடை விதிகள்
 1. பாரத ரிசர்வ் வங்கி விதி 1934 : ரிசர்வ் வங்கியின் செயற்கூறுகளை ஆளுமை செய்தல்
 2. வங்கி விதிமுறைகள் விதி 1949 : நிதித் துறையை ஆளுமை  செய்தல்.

குறிப்பிட்ட செயற்கூறுகளை ஆளுமை செய்யும் விதிகள்

 1. பொதுக் கடன் விதி, 1944 / அரசு பாதுகாப்பு விதி (முன்மொழிய்பபட்டது) அரசு கடன் சந்தையை ஆளுமை செய்தல்.
 2. பங்குச் சந்தை ஒப்பந்த (ஒழுங்குமுறை) விதி, 1956: அரசின் பங்குச் சந்தையை ஆளுமை செய்தல்.
 3. இந்திய நாணய விதி, 1906 ஆம் ஆண்டு பணம் மற்றும் நாணயங்களை ஆளுமை செய்தல்.
 4. அன்னியச் செலாவணி ஒழுங்குமுறை விதி, 1973 / அன்னியச் செலாவணி மேலாண்மை விதி, 1999 :வர்த்தகம் மற்றும் அன்னியச் செலாவணி சந்தைகளை ஆளுமை செய்தல்.

வங்கித் துறை வேலைகளை ஆளுமை செய்யும் விதிகள்

 1. நிறுவனங்கள் விதி, 1956: வங்கிகளை நிறுவனங்களாக ஆளுமை செய்தல்
 2. வங்கி நிறுவனங்கள் (சம்பாதித்தல் மற்றும் ஒப்பந்தங்களை பரிமாற்றம் செய்தல்) விதி, 1970 / 1980 வங்கி தேசியமயமாக்கல் குறிப்பது.
 3. வங்கியாளர்கள் புத்தக ஆதார விதிகள்
 4. வங்கி பாதுகாப்பு விதி விதி
 5. தேவைக்கேற்ப மூன்றாம் வேற்றுமை விதி, 1981.

தனிப்பட்ட நிறுவனங்களை ஆளுமை செய்யும் விதிகள்

 1. பாரத ஸ்டேட் வங்கி விதி, 1954.
 2. தொழில்துறை மேம்பாட்டு வங்கி (ஒப்பந்தங்களை மாற்றுதல்) விதி, 2003.
 3. தொழில் நிதிக் கழகம் (ஒப்பந்தங்களை மாற்றுதல் விதி) 1993.
 4. தேசிய வேளாண்மை மற்றும் கிராம முன்னேற்ற வங்கி விதி
 5. வைப்பு நிதி காப்பீடு மற்றும் கடன் உத்திரவாத கழக விதி
ஆதாரம் : http://www.rbi.org.in/commonman/English/scripts/organisation.aspx
 
முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | வெளியீடுகள் | பொறுப்புத் துறப்பு | தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் 2016