பயிர் பாதுகாப்பு :: சேமிப்பு கிடங்கு்
சேகரிக்கப்பட்ட தானியங்களில் பூச்சி மேலாண்மை வீடியோக்கள் பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்த UV பொறிகள்- தமிழ்நாடு அரசு சேமிப்பு தானிய பாதுகாப்பு
முக்கியத்துவம் சேமிப்பு கிடங்கு பூச்சிகள் சேமிப்பு கிடங்கு எலிகள்
பூச்சிப் பொறிகள் தானிய பாதுகாப்பு சேமிப்பு அமைப்புகள்