பயிர் பாதுகாப்பு :: அவரை பயிரைத் தாக்கும் பூச்சிகள்

1. துளைப்பான்கள்
பச்சை காய்த் துளைப்பான் ஹெலிக்கோ வெர்பா ஆர்மிஜீரா அறிகுறிகள் அடையாளம் கட்டுப்பாடு
புள்ளிகாய்த்துளைப்பான் மெளருக்கா விட்ரேட்டா அறிகுறிகள் அடையாளம் கட்டுப்பாடு
முள் காய்த் துளைப்பான் ஈட்டியெல்லா ஜின்க்கினெல்லா அறிகுறிகள் அடையாளம் கட்டுப்பாடு
நீல வண்ணத்துப்பூச்சி லேம்பிடிஸ் போய்டிக்ஸ் அறிகுறிகள் அடையாளம் கட்டுப்பாடு
2. சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகள்
பீன் அசுவினி ஏபிஸ் கிரேஸிவோரா அறிகுறிகள் அடையாளம் கட்டுப்பாடு
இலைத்தத்துப்பூச்சி எம்போஸ்க்கா கெர்ரி அறிகுறிகள் அடையாளம் கட்டுப்பாடு
காய் நாவாய்ப்பூச்சி ரிப்டோர்டஸ் பெடஸ்டிரிஸ் அறிகுறிகள் அடையாளம் கட்டுப்பாடு
அவரை நாவாய்ப்பூச்சி காப்டோசோடா கிரிப்ரேரியா      
வெள்ளை ஈ பெமிசியா டேபேசி அறிகுறிகள் அடையாளம் கட்டுப்பாடு
3. பூ உண்ணுப்பூச்சிகள்
பூ வண்டு மைலாபிரிஸ் பேலேரேட்டா அறிகுறிகள் அடையாளம் கட்டுப்பாடு

 

1. பச்சைக் காய்த் துளைப்பான் :ஹெலிக்கோவெர்பா ஆர்மிஜெரா

தாக்குதலின் அறிகுறிகள்

 • ஆரம்ப நிலைகளில் இலைகள் உதிரும்
 • காயின் உள்ளே புழுக்கள் தலையை மட்டும் உள்ளே விட்டு, உடலை வெளிப்பக்கம் வைத்திருக்கும்
 • காயைச் சுற்றி வட்டவடிவ துளைகள் இருக்கும்

பூச்சியின் விபரம்:
முட்டைகள் : வட்டவடிவில், பால் வெள்ளை நிறத்தில், தனித்தனியாக காணப்படும்.
புழுக்கள் : பச்சை நிறத்திலிருந்து பழப்பு நிறம் வரை மாறி மாறித் தோன்றும். பச்சை கலந்த சுடர் பழுப்பு நிற வரிகள் உடலின் பக்கவாட்டில் இருக்கும். வெள்ளை நிற வரிகளுடன் சுடர் மற்றும் மங்கிய நிற வளையங்களுடன் காணப்படும்.
கூட்டுப்புழு : பழுப்புநிறத்தில், மண் இலை, காய் பயிர்க் குப்பைகளில் காணப்படும்
தாய்ப்பூச்சி : மங்கிய பழுப்பு கலந்த மஞ்சள் நிறத்தில், தடித்து இருக்கும். முன்னிறக்கைகள் சாம்பல் நிறத்திலிருந்து மங்கிய பழுப்பு நிறம் வளர ‘வி’ வடிவ குறியுடன் காணப்படும்
பின்னிறைக்கைகள் மங்கிய வெள்ளை நிறத்துடன் அகலமான கருப்பு நிற வெளி விளிம்புடன் காணப்படும்

கட்டுப்பாடு
 • இனக்கவர்ச்சிப் பொறி எக்டருக்கு 12 என்ற எண்ணிக்கையில் வைத்து பூச்சி நடமாட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தவும்.
 • எக்டருக்கு 50 பறவைத் தாங்கிகள் என்ற எண்ணிக்கையில் அமைக்கவும்.
 • வளர்ந்த புழுக்களை சேகரித்து அழிக்கவும்.
 • பச்சைக் காய்ப்புழு நச்சுயிரியை எக்டருக்கு 1.5 X 10 12  கிருமிகள் மற்றும் ஒட்டும் திரவம் 1.0 மி லி  / லி.  என்ற விகிதத்தில் கலந்து தெளிக்கவும்.

கீழ்கண்ட பூச்சிக் கொல்லி மருந்துகளில் ஏதேனும் ஒன்றினை ஒரு எக்டருக்கு 625 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும் /  தூவவும்

 • டைகுளோர்வாஸ் 625 மி.லி
 • குயினால்பாஸ் 4 சதத்தூள் 25 கி.கி
 • கார்பரில் 5 சதத்தூள் 25 கி.கி
 • மோனோகுரோட்டாபாஸ் 36 எஸ். எல் 625 மிலி
 • டிரைஅசோபாஸ் 750 மி லி சதம் தெளித்தபின் வேப்பங்கொட்டைச்சாறு கரைசல் 31.0 லி /  எக்டர் இரண்டு முறை தெளிக்கவும்.
 • பாசலோன் 35 இ.சி 1.25 லி

(குறிப்பு: புழுக்களின் மூன்றாம் பருவநிலைகள் வரை மட்டுமே பூச்சிக் கொல்லிகள் பச்சைக் காய்ப்புழு நச்சுயிரி தெளிக்கவும்.)

Cowpea
காயை உண்ணும் புழுக்கள்
Cowpea
சேதமடைந்த காய்
 

2. புள்ளிக்காய்ப்புழு : மெளருக்கா டெஸ்டூவாலிஸ்

அறிகுறிகள்

 • மொட்டுகள், பூக்கள், காய்களில் துளைக்குழிகள் காணப்படும்
 • தாக்கப்பட்ட காய்கள் மற்றும் பூச்சிகளில் ஒன்றுடன் ஒன்று சேர்ந்து விலைப் பின்னியிருக்கும்

பூச்சியின் விபரம்

 • புழுக்கள் : பச்சை கலந்த வெள்ளை நிறத்தில் பழுப்பு நிற தலையுடன் இருக்கும்.
 • இணை சுடர் புள்ளிகள் ஒவ்வொரு பிரிவுக்கும் பின்னால் இருக்கும்.
 • தாய்ப்பூச்சி : முன்னிறைக்கைள் : லேசான பழுப்பு நிறத்தில் வெள்ளை நிற குறிகளுடன் காணப்படும். பின்னிறைக்கைகள் வெள்ளை நிறத்தில் பழுப்புநிற குறிகளுடன் பக்கவாட்டில் இருக்கும்.
Cowpea Cowpea
 
3.முள்ளு காய்த் துளைப்பான் : ஈட்டியெல்லா ஜிங்கினெல்லா

அறிகுறிகள்

 • பூக்கள் மற்றும் இளம் காய்கள் தொங்கிக் கொண்டிருக்கும்.
 • முதிர்ந்த காய்களில் புழு நுழைந்த இடத்தில் பழுப்பு நிறம் புள்ளியுடன் காணப்படும்.

பூச்சியின் விபரம்:

 • புழுக்கள் : ஆரம்பத்தில் பச்சை நிறத்திலும், பின் ரோஸ் நிறத்திலும் மாறும்.
 • முன் மார்புக் கண்டத்தில் 5 கருப்பு புள்ளிகள் காணப்படும்
 • தாய்ப்பூச்சி : பழுப்புகலந்த  சாம்பல் நிறத்தில் இருக்கும். முன் மார்புகண்டம் - ஆரஞ்சு நிறத்தில் இருக்கும். முன்னிறைக்கையில் வெள்ளை நிற வரிகள் முன் புற விளிம்பு வரை இருக்கும்
 

4. நீல வண்ணத்துப்பூச்சி : லேம்பிடிஸ் போயிடிக்ஸ்

அறிகுறிகள் :

 • மொட்டுக்கள், பூக்கள், இளம் காய்களில் துளைக் குழிகள் காணப்படும்
 • நத்தைப்புழு இருப்பது போலவே காணப்படும்
 • தாக்கப்பட்ட இடங்களில் தேன் கரப்புகளுடன், எறும்பு நடமாட்டத்துடன் காணப்படும்
Cowpea பூச்சியின் விபரம்
 • புழுக்கள் : துட்டையாக, வட்ட வடிவத்தில், மங்கிய பச்சை நிறத்துடன் சொரசொரப்பான தோலுடன் காணப்படம்
 • தாய்ப்பூச்சி : சாம்பல் கலந்த நீல நிறத்தில் தெளிவான காணப்படும் இறக்கைகளின் பின்புறம் எண்ணற்ற வரிகளுடன் பழப்புநிற புள்ளிகள் காணப்படும்
II சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகள்

1. பீன்ஸ் அசுவினி : ஏப்ஸ் கிரேஸிவோரா

அறிகுறிகள்

 • இலைகள், மஞ்சாக்காம்பு, இளம் காய்களைச் சுற்றி சுடர் நிறத்தில் அதிவிணி கூட்டமாக காணப்படும்
 • தேன் சுரப்புடன், எறம்புகள் நடமாட்டத்துடன் காணப்படும்

பூச்சியின் விபரம்

 • இளம் பூச்சி மற்றும் தாய்ப்பூச்சி, அடர் நிறத்தில், வயிற்றுப் பகுதியில் இரண்டு குழாய் போன்ற அமைப்புடன் காணப்படும்
 

2.இலைத் தத்துப்பூச்சி : எம்போஸ்க்கா கெர்ரி

அறிகுறிகள்

 • இலைகள் பல் வண்ண நிறமாக மாறம். மஞ்சள் நிறத்தில் காணப்படும்
 • பச்சை நிறப்பூச்சிகள் இலையின் அடிப்புறத்தில் காணப்படும்

பூச்சியின் விபரம்

 • தாய்ப்பூச்சி: நீளமாக, பச்சை நிறத்தில், கூர்மையாக இருக்கும்
 

3. காய் நாவாய்ப்பூச்சி: ரிப்டோர்டஸ் பெடஸ்டிரிஸ்

அறிகுறிகள்

 • காய்களில் கருப்புநிறப் புள்ளிகள் காணப்படும்
 • இளம் பச்சைக் காய் உதிரும்
 • காய்கள் மோசமாக வளர்ந்திருக்கும். காயின் உள்ளே வளர்ச்சி இன்றிய பருப்புகள் காணப்படும்

பூச்சியின் விபரம்

 • பழுப்பு கலந்த கருப்பு நிறத்தில், அரை வட்ட வடிவில் இருக்கும்
 • இளம் பூச்சிகள் அடர் பழுப்பு நிற எறும்புகள் போன்று தோற்றமளிக்கும்
 

4. அவரை நாவாய்ப்பூச்சி  : காப்டோசோடா கிரிப்ரேரியா

அறிகுறிகள்

 • செடியின் பகுதிகளில் கூட்டமாக அமர்ந்த, சாற்றை உறிஞ்சும்

 

பூச்சியின் விபரம்

 • இளம்பூச்சி மற்றும் தாயப்பூச்சி அரைவட்டவடிவமாக, பச்சைற்ற கேடய நாவாயப்பூச்சி போன்று காணப்படும்
 • ஒரு விதி மோசமான வாசனை வெளிவரும்
 

5.வெள்ளை ஈ : பெமிசியா டேபேசி

அறிகுறிகள்

 • இலைகள் பல்வண்ண நிறமாக மாறும் மஞ்சள் நிறத்தில் காணப்படும்
 • மஞ்சள் பல்வண்ண நச்சுயிரியின் நோய் பரப்பும் கிருமியாக உள்ளது

கட்டுப்பாடு

 • எண்ணெய் மற்றும் நீர் கலந்த பாத்திரம் அல்லது எண்ணெய் தேய்த்த துணியை செடியின் கீழே வைத்து, செடியை உலுக்கவேண்டும்
 • மித்தைல் டெமட்டான் 25 இசி. 500 மி.லி. அல்லது டைமெத்தயோயேட் 30 இ.சி. 500 மி.லி. அல்லது பாஸ்போமிடான் 85 WSC 250 மி.லி. எக்டர் தெளிக்க வேண்டும்.

 பூச்சியன் விபரம்

 • தாய்ப்பூச்சிகள் : சிறியதாக, மஞ்சள் நிற உடலுடன் வெள்ளை நிற இறக்கைகளுடன், உடலைச் சுற்றிலும் மெழுகுப் போன்ற பொடியுடன் காணப்படும்
 • இளம்பூச்சிகள் மற்றும் கூட்டுப்புழு கருப்பு நிறத்தில் வட்ட வடிவில் அல்லது கோள வடிவில் இருக்கும். கூட்டுப்புழுவில் விளிம்பில் நிறைய ரோமங்களுடன் காணப்படும்
III. பூ உண்ணுப்பூச்சிகள்

பூவண்டு : மைலாபிரிஸ் பேலேரேட்டா

அறிகுறிகள்

 • தாய்ப்பூச்சி மொட்டு, பூக்களை மிக தீவிரமாக உண்ணும்

கட்டுப்பாடு

 • கையால் அல்லது வலை கொண்டு பூச்சிகளை சேகரித்து, மண்ணெண்ணெய் கலந்த நீரில் வைத்து, அழிக்க வேண்டும்
Cowpea

பூச்சியின் விபரம்

 • முட்டைகள் லேசான மஞ்சள் நிறத்தில், உருண்டை வடிவத்தில் காணப்படும்
 • புழுக்கள் - வெள்ளை நிறத்தில் இருக்கும்
 • தாய்ப்பூச்சி - கருப்பு நிறத்தில், வட்டவடிவ ஆரஞ்சு நிறப் புள்ளியுடன் இரண்டு குறுக்கான வலை வடிவ ஆரஞ்சு வளையங்கள் இறக்கைகளின் குறுக்கே காணப்படும்
முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள்| தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2014