பயிர் பாதுகாப்பு :: தடை செய்யப்பட்ட பூச்சிக் கொல்லிகள்

தடை செய்யப்பட்ட பூச்சிக் கொல்லிகள் (இந்தியா)

அ. தயாரிப்பதற்கும், இறக்குமதி செய்வதற்கும் மற்றும் பயன்படுத்துவதற்குமு் தடை செய்யப்பட்ட பூச்சிகொல்லிகள் (27 எண்ணிக்கை)

 1. ஆல்டிரின்
 2. பென்சீன் ஹெக்சாகுளோரைடு
 3. கால்சியம் சயனைடு
 4. கிளோர்டேன்
 5. காப்பர் அசிட்டோ ஆர்செனைட்
 6. சிப்ரோ மோகுளோரோ புரோபேன்
 7. என்டிரின்
 8. ஈதைல் மெர்குரி குளோரைடு
 9. ஈதைல் பாராத்தியான்
 10.  ஹெப்பாகுளோர்
 11. மெனாசோன்
 12. நைட்ரோஃபென்
 13. பேராகுவாட் டைமீத்தைல் சல்பேட்
 14. பென்டா குளோரா நைட்ரோ பென்சீன்
 15. பென்டாகுளோரோஃபீனால்
 16. ஃபினைல் மெர்குறி அசிட்டேட்
 17. சோடியம் மீத்தேன் ஆர்சனேட்
 18. டெட்ராடிஃபோன்
 19. டோக்சாஃபென்
 20. ஆல்டிகார்ப்
 21. குளோரோ பென்சிலேட்
 22. டைஅல்டிரின்
 23. மாலிக் ஹைடிராக்சைடு
 24. எத்திலின் டைபுரோமைடு
 25. டி.ச.எ. (டிரைகுளோரோ அசிட் டிக் ஆசிட்)
 26. மெடோஷிரான்
 27.  குளோரோஃபென்வின்பாஸ்.

ஆ. பயன்படுத்த  தடைசெய்யப்பட்டும், ஏற்றுமதி செய்வதற்காக மட்டும் உற்பத்தி செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள பூச்சிக்கொல்லிகள்.

 1. நிக்கோடின் சல்ஃபேட்
 2. கேப்டாஃபால் 80% தூள்

இ. பூச்சிக்கொல்லிகளின் வடிவமைத்தளை இறக்குமதி செய்யவும், உற்பத்தி செய்யவும் மற்றும் பயன்படுத்தவும் தடை செய்யப்பட்டவைகள் ( 4 எண்ணிக்கை)
1. மீதோமைல் 27%  திரவம்
2. மீத்தோமைல் 12.5% திரவம்
3. ஃபாஸ்பமிடான் 85% கரையும்தன்மை
4. கார்போஃபியூரான் 50% கரையும் தூள்

ஈ. நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள பூச்சிக்கொல்லிகள் (7 எண்ணிக்கை)
1. டாலப்ஃபான்
2.ஃபெர்பாம்
3.ஃபார்மோதியான்
4.நிக்கெல் குளோரைடு
5. பாராடைகுளோரோ பென்சீன்
6. சிம்மஸின்
7. வார்ஃபாரின்

பதிவுகள் நிராகரிக்கப்பட்ட / மறுக்கப்பட்ட பூச்சிக்கொல்லிகள்

வ.எண்

பூச்சிக்கொல்லியின் பெயர்

1.

கால்சியம் ஆர்சனேட்

2.

ஈபிஎம்

3.

அசின்ஃபாஸ் மீத்தைல்

4.

லீடு ஆர்சனேட்

5.

மெவின்ஃதியான்

6.

2,4,5 – டி

7.

கார்போஃபெனோதியான்

8.

வமிடோதியான்

9.

மெஃபோஸ்ஃபோலன்

10.

அசின்ஃபாஸ் ஈத்தைல்

11.

பினாபேக்ரில்

12.

டைகுரோடோபாஸ்

13.

டையோடெமெடோன் / டைசல்மீயாடோன்

14.

ஃபென்டின் ஹைடிராக்சைடு

15.

ஃபென்டின் ஹைடிராக்சைடு

16.

கினோமெத்தையோனேட் ( மோரஸடான்)

17.

அம்மோனியம் சல்பேட்

18.

லெப்டோஃபாஸ் ( ஃபாஸ்வெல்)

பயன்பாடு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பூச்சிக்கொல்லிகள்

வ.எண்

பூச்சிக்கொல்லியின் பெயர்

1.

அலுமினியம் ஃபாஸ்பேட்

2.

டீ டீடி

3.

லிண்டேன்

4.

மீத்தைல்புரோமைடு

5.

மீத்தைல் பாரத்தியான்

6.

சோடியம் சயனைடு

7.

மீத்தாக்சி ஈத்தைல் மெர்குரிக் குளோரைடு (எம். ஈ. எம்.சி)

8.

மானோகுரோட்டோஃபாஸ்

9.

என்டோசல்ஃபான்

10.

ஃபெனிட்ரோதையான்

11.

டையஹினோன்

12.

ஃபென்தியான்

13.

டஸோமெட்

 


முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள்| தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2013