தவேப வேளாண் இணைய தளம் ::முக்கிய பகுதிகள் :: பண்ணை சார் தொழில்கள்

பண்ணை சார் தொழில்கள்
மூலிகைச் செடிகள்
பால்மரோசல (சிம்போபோகன் மாரிட்டினியே)
ஒரு ஏக்கர் வருமானம், சாகுபடி மற்றும் மகசூலுடைய விலை நிலவரம்

palmarosa

 

வ.எண்.

வகைகள்

முதல் வருடம்

இரண்டாம் வருடம்

மூன்றாம் வருடம்

நான்காம் வருடம்

மொத்தம்

 1.  

நில மட்டம்,  உழுதல் ஆகியவை

 

 1.  

பயிரிடுதலுக்குத் தேவையான பொருட்களின் விலை

 

 1.  

உரங்கள் மற்றும் பூச்சிக் கொல்லி

 

 1.  

களையெடுத்தல் மற்றும் நீர்ப்பசானம்

 

 1.  

40 கிலோ பதப்படுத்துதலின் விலை (ரூ.50 கிலோ)

 

 1.  

பகுதி மொத்தம்

 

 1.  

சில்லறைச் செலவினம் 10

 

 1.  

மொத்தம் மகசூல் (கிலோ) மொத்த வருமானம் 450 கிலோ நிகர வருமானம்

 

 

களிஷாரி (குளேரியோசா சூப்பெர்பா)
ஒரு ஏக்கரின் வருமானம், சாகுபடி மற்றும் மகசூலுடைய விலை நிறுவரம

வ.எண்.

வகைகள்

நிலத்தை முன்னேற்பாடு செய்தல் மற்றும் உழுதல் ஆகியன

பயிரிடுதலுக்கு தேவையான பொருட்களின் விலை (16500 எண்கள் அல்லது  825 கிலோ தண்டுக்கிழங்குகள்) @ 5 /கிலோ அல்லது ரூ.100/ கிலோ

நடுதல் மற்றும் களையெடுத்தல் ஆகியன (50 எம்.டி.எஸ் /வருடம்)

முட்டுக் குவியல் (ரூ.1/செடி)

எஃப் ஒய்.எம். மற்றும் பூச்சிக்கொல்லிகள் ஆகியன (5 டன்கள் @ 2001 டன்)

நீர்ப்பாசனத்திற்கான செலவுகள்

விதைகளை அறுவடை செய்யவும், தண்டுக்கிழங்குகள் /குமிழ்த்தண்டுகள் தோண்டுதல் பகுதி மொத்தம்

சில்லறைச் செலவினம் 10%
மொத்தம்  மகசூல் மற்றும் வருமானம் விதைகள் (கிலோ) @500/ கிலோ

தண்டுக்கிழங்குகள் / குமிழ்த்தண்டுகள் /கிலோ 3000/கிலோ@40/கிலோ மொத்தம் வருமானம்
நிகர வருமானம்

முலேத்தி (லிக்குவோரைஸ்) (கிளைசிரிசா கிளேப்ரா)
ஒரு ஏக்கரின் வருமானம், மகசூல் மற்றும் மகசூலுடைய விலை நிலவரம்

வ.எண். வகைகள்          
  நில மட்டம், உழுதல் ஆகியன          
  விதைகள் /பயிரிடுதலுக்குத் தேவையான பொருட்களின் விலை ( 1X 1 மீ), 4000 வேரை தேர்ந்ததெடுத்தல் @50 பைசா          
  உரங்கள் மற்றும் பூச்சிக்கொல்லிகள்          
  பயிரிடுதலுக்கான விலை          
  களையெடுத்தல், குதிக்கால், நீர்ப்பாசனம்,  ஆகியன          
  பகுதி மொத்தம் சில்லறைச் செலவுகள் 10%
மொத்தம்
மகசூல் மற்றும் வருமானம்
மகசூல் கிலோ உலர்ந்த மொத்த வருமானம் @30/ கிலோ
நிகர வருமானம்
         

சென்னை (கேசியா அங்கஸ்டிஃபோலியா)
ஒரு ஏக்கரின் வருமானம், சாகுபடி மற்றும் மகசூலுடைய விலை நிலவரம

வ.எண். வகைகள்          
  நிலத்தை முன்னேற்பாடு செய்தல் மற்றும் உழுதல்          
  விதைகளின் விலை (4 கிலோ @ 200 /கிலோ)          
  விதைகளை விதைத்தல்          
  எஃப் ஒய்.எம். மற்றும் பூச்சிக்கொல்லிகள்  விலைகளட ஆகியன          
  களையெடுத்தல், குதிக்கால் ஆகியன          
  அறுவடைக்கான விலை (பயிறு வகைக்காய் மற்றும் இலைகள்)          
  உலர வைத்தல், பொருட்களை மூட்டைக்கட்டுதல் (சாக்கு பைகள் ) சுமையை ஏற்பது, இறக்குவதற்கான விலைகள் ஆகியன          
  பகுதி மொத்தம்          
  சில்லறைச் செலவுகள் 10%          
  மொத்தம்          
  மகசூல் மற்றும் வருமானம்          
  இலைகள் (கிலோ)@ 20/கிலோ          
  பயறுவகைக் காய்கள் @ 30/கிலோ           
  மொத்த வருமானம்          
  நிகர வருமானம்          

கல்மெக் (ஆன்ட்ரோகிராபிக்ஸ் பெனிக்குலேட்டா)
ஒரு ஏக்கரின் வருமானம், சாகுபடி மற்றும் மகசூலின் விலை நிலவரம்

வ.எண் வகைகள் விலை
  நிலத்தை முன்னேற்பாடு செய்தல் மற்றும் உழுதல்  
  விதைகள் மற்றும் பயிரிடுதலுக்கு தேவையான பொருட்களின் விலை @1000/கிலோ  
  நடுதலுக்கான விலை  
  எஃப் ஒய்.எம் மற்றும் பூச்சிக்கொல்லிகள் (5 டன்கள்)  
  களை எடுத்தல் மற்றும் நீர்ப்பாய்ச்சல் ஆகியன  
  அறுவடை செய்தல், தரம்பிரித்தல் மற்றும் மூட்டைக் கட்டுதல் ஆகியன (அனைத்து பகுதிகளையும்)  
  பகுதி மொத்தம்  
  சில்லறைச்  செலவுகள் 10%  
  மொத்தம்  
  மகசூல் மற்றும் வருமானம்  
  மகசூல் (கிலோ)  
  வருமானம் @ 10/ கிலோ  
  நிகர வருமானம்  

பச் (அகோரஸ் களாமஸ்)
ஒரு ஏக்கரின் வருமானம், சாகுபடி மற்றும் மகசூலின் விலை நிலவரம

வ.எண் வகைகள் விலை
  நிலத்தை முன்னேற்பாடு செய்தல் மற்றும் உழுதல் ஆகியன  
  பயிரிடுதலுக்கு தேவையான பொருட்களின் விலை (45,000 வேர்க்கிழங்கு துண்டுகள் @40 பைசா /துண்டு)  
  எஃப் ஒய் எம் மற்றும் பூச்சிக்கொல்லிகள் ஆகியன 6 டன்/ ஏக்கர் @250/ டன்  
  நடுதலுக்கான விலை, களை எடுத்தல் ஆகியன  
  அறுவடை செய்தல், சுத்தப்படுத்துதல், தரம் பிரித்தல், மூட்டைக்கட்டுதலுக்கான விலைகள் ஆகியன  
  பகுதி மொத்தம்  
  சில்லறைச் செலவுகள் 10%  
  மொத்தம்  
  மகசூல் மற்றும் வருமானம்  
  மகசூல் (குவிண்டால்)  
  வருமானம் (அ) வேர்கள் 2500/குவிண்டால்(ஆ) வேர்க்கிழங்கை பயிரிடுவதற்கான தேவையான பொருட்கள்  
  மொத்தம்  
  நிகர வருமானம்  

எலுமிச்சைப்புல்(சிம்போபோகன் ப்ளெக்சுவோசஸ்)
ஒரு ஏக்கரின் வருமானம், சாகுபடி மற்றும் மகசூலின் விலை நிலவரம்

வ.எண். வகைகள்          
  நில மட்டம், உழுதல் ஆகியன          
  விதைகள் பயிரிடுதலுக்குத் தேவையான பொருட்கள் (15,000 சிறு துண்டுகள்) @60-70 பைசா /ஒரு துண்டு          
  உரங்கள் மற்றும் பூச்சிக்கொல்லிகள் (5 தள்ளுவண்டி எஃப் ஒய் எம் 500 கிலோ வேம்பு கேக்)          
  களை எடுத்தல் மற்றும் நீர்ப்பாசனம்          
  பதப்படுத்துதலுக்கான விலை (ரூ.50/கிலோ)          
  பகுதி மொத்தம்          
  சில்லறைச் செலவுகள் 10%          
  மொத்தம்          
  மகசூல் (கிலோ)          
  வருமானம் @400/கிலோ          
  நிகர வருமானம்          

சட்டாவர் (அஸ்பராகஸ் ரெசிமோசஸ்)
ஒரு ஏக்கரின் வருமானம், சாகுபடி மற்றும் மகசூலுடைய விலை நிலவரம்

வ.எண் வகைகள் விலை  
  நில மட்டம், வேலையடைப்பு உழுதல் ஆகியன    
  விதைகள் /பயிரிடுதலுக்குத் தேவையான பொருட்கள் 5000 செடிகள்/ நாற்றுகள்    
  நடுதலுக்கான விலை (60X 60 செ.மீ.)    
  உரங்கள் மற்றும் பூச்சிக்கொல்லிகள் (5 தள்ளுவண்டி, எஃப் ஒய் எம் மற்றும் 500 கிலோ, வேம்பு கேக்)    
  களை எடுத்தல் மற்றும் உரப்பாசனம்    
  அறுவடைக்கும், தோண்டுவதற்கும் ஆன விலை    
  கழுவுதல், உலர்த்தல் மூட்டைக்கட்டுதல்    
  பகுதி மொத்தம்    
  சில்லறைச் செலவுகள் 10%    
  மொத்தம்    
  மகசூல் மற்றும் வருமானம்
மகசூல் (குவிண்டால்)
பச்சையாக எடை உலர்த்தல் எடை (குவிண்டால்)
வருமானம் @ 2000 /குவிண்டால் உலர்ந்தது
   
  நிகர வருமானம்    

18 மாதத்திற்கு பிறகு அறுவடை /தோண்டுதல்
மென்தா (மென்தா அர்வென்சிஸ்)
ஒரு ஏக்கரின் வருமானம், சாகுபடி மற்றும் மகசூலுடைய விலை நிலவரம்

வ.எண். வகைகள்         மொத்தம்
  நிலம் மட்டம், உழுதல் ஆகியன          
  விதைகள் /பயிரிடுவதற்குத் தேவையான பொருட்கள் (100 - 120 கிலோ - கீழ்க்கண்று @ரூ.5/கிலோ)          
  உரங்கள் மற்றும் பூச்சிக்கொல்லிகள் ( 5 தள்ளுவண்டி எஃப் ஒய் எம் மற்றும் 500 கிலோ வேம்பு கேக்)          
  களை எடுத்தல் மற்றும் நீர்ப்பாசனம்          
  பதப்படுத்தலுக்கான விலை (ரூ.50/கிலோ)          
  பகுதி மொத்தம்          
  சில்லறைச் செலவுகள் 10%          
  மொத்தம்          
  மகசூல் மற்றும் வருமானம்          
  எண்ணெய் விற்பனை (100 கிலோ) @ ரூ.300/கிலோ          
  விதைகளை விற்பனை செய்தல் (2000 கிலோ @ 25 /கிலோ மொத்த வருமானம்          
  நிகர வருமானம்          

சிட்ரோநல்லா (சிம்போபோகன் வின்ட் ரியானஸ்)
ஒரு ஏக்கரின் வருமானம், சாகுபடி மற்றும் மகசூலுடைய விலை நிலவரம்

வ.எண்.

வகைகள்

 

 

 

 

மொத்தம்

 

நிலம் மட்டம், உழுதல் ஆகியன

 

 

 

 

 

 

விதைகள் /பயிரிடுதலுக்குத் தேவையான பொருட்கள் (22000 வேர்க்கட்டை) 50 பைசா/வேர்க்கட்டை

 

 

 

 

 

 

உரங்கள் மற்றும் பூச்சிக் கொல்லிகள் (5 தள்ளுவண்டி எஃப் ஒய் எம் மற்றும் 500 கிலோ வேம்பு கேக்)

 

 

 

 

 

 

களை எடுத்தல் மற்றும் நீர்ப்பாசனம்

 

 

 

 

 

 

பதப்படுத்துதலுக்கான விலை (ரூ./லோ)

 

 

 

 

 

 

பகுதி மொத்தம்

 

 

 

 

 

 

சில்லறைச் செலவுகள் 10%

 

 

 

 

 

 

மொத்தம்

 

 

 

 

 

 

மகசூல் (கி)

 

 

 

 

 

 

மொத்த வருமானம் @ 300/கிலோ

 

 

 

 

 

 

நிகர வருமானம்

 

 

 

 

 

திப்பள்ளி (பைப்பெர் வாங்கம்)
ஒரு ஏக்கரின் வருமானம், சாகுபடி மற்றம் மகசூலுடைய விலை நிலவரம்

வ.எண்.

வகைகள்

 

 

 

 

மொத்தம்

 

நிலங்களை முன்னேற்பாடு செய்தல், உழுதல் மற்றும் திப்பிளியை விதைத்தல், முட்டு கொடுப்பதற்கு

 

 

 

 

 

 

விதைகள் /பயிரிடுதலுக்குத் தேவையான பொருட்களின் விலை (தாவரத்துண்டுகள் - 25,000 @ 0.40 /தாவரத்துண்டு)

 

 

 

 

 

 

நடுவதற்கான விலை (60 எம்.டி.எஸ்)

 

 

 

 

 

 

எஃப் ஒய் எம் மற்றும் பூச்சிக்கொல்லிகள் (15 டன்கள் @ 250 /டன்)

 

 

 

 

 

 

களை எடுத்தல், நீர்ப்பாசனம் ஆகியன

 

 

 

 

 

 

அறுவடை, தரம் பிரித்தல், மூட்டைக் கட்டுதல்

 

 

 

 

 

 

பகுதி மொத்தம்

 

 

 

 

 

 

சில்லறைச் செலவுகள் 10

 

 

 

 

 

 

மொத்தம்

 

 

 

 

 

 

மகசூல் மற்றும் வருமானம் விதைகள் (கிலோ) @ 80/ கிலோ

 

 

 

 

 

 

வேர்கள் (கிலோ) @150 /கிலோ

 

 

 

 

 

 

மொத்த வருமானம்

 

 

 

 

 

 

நிகர வருமானம்

 

 

 

 

 

சஃபெட் முஸ்லி (குளோரோபைட்டம் பேரிவில்லேனியம்)
ஒரு ஏக்கரின் வருமானம், சாகுபடி மற்றும் மகசூலுடைய விலை நிலவரம்

வ.எண் வகைகளின் செலவு தொகை (ரூ.)
  ஒரு ஏக்கரின் செலவு  
  நிலத்தை சுத்தம் செய்தல், நிலம் /பாத்தியை முன்பே தயார் செய்தல். உழவுகால் கரைமேடு ஆகியன  
  களை எடுத்தல் - இரண்டு முறை மற்றும் நீர்ப்பாசனம்  
  பயிரிடுதலுக்குத் தேவையான பொருட்கள் 5 குவிண்டால்/ ஏக்கர் ரூ.400/ ஒரு கிலோ  
  எருவின் விலை மற்றும் செயல்படுத்துதல் 10 தள்ளுவண்டிகள் @ ரூ.500/ ஒரு தள்ளுவண்டிற்கு  
  இரசாயன உரங்கள் மற்றும் நாற்று பாதுகாப்புகளின் விலை  
  பச்சையாகவும், ஈரப்பாதுகாப்பாகவும் வைக்க முன் ஏற்பாடு செய்தல்  
  நாற்று நடுதல் விதைத்தலின் செலவுகள்  
  வேரைப் பிரித்தெடுத்து கழுவுதல்  
  இதரச் செலவுகள்  
  இதமான துணியில் வடிகட்டி, உலர்த்தல் ஆகிய @ ரூ.25/ - ஒரு கிலோவிற்கு 400 கிலோ  
  மொத்த செலவுகள்  
  வருமானம் ஒரு ஏக்கர்க்கு  
  4 குவிண்டால் உலர்ந்த முஸ்லி விற்பனை விலை ரூ.600/- ஒரு கிலோ  
  பயிரிடுதலுக்குத் தேவையான பொருட்கள் 2.5 குவிண்டால் @ ரூ.400/- ஒரு கிலோ  
  மொத்த வருமானம்  
  நிகர லாபம் ஒரு ஏக்கருக்கு  
   கழித்தல்  

குறிப்பு

 1. முஸ்லியை அகற்றிய பின் மீதமிருக்கும். வேர்களை பயிரிடுவதற்குத் தேவையான பொருட்களாகப் பயன்படுகின்றது
 2. யோகேஸ்வர் ஆயுர்வேதிக் கோ.ஜன்னாகர், குஜராத்திலும், மிட்டல் முஸ்லி பார்ம், ஜால்கோன், மஹாராஷ்டிராவிலும், ஆகியன இந்த இடங்களில் முஸ்லி அறுவடையைப் பற்றி விவசாயிகளுக்கு இலவசமாக பயிற்சி அளிக்கப்படுகின்றது
 3. தேசிய மற்றும் சர்வதேச தேவைக்கான பார்வையில் முஸ்லியை விற்பது ஒரு பெரிய விஷ்யமே இல்லை
 4. நிலத்தின் தரம், பயிரிடுதலுக்குத் தேவையான பொருட்கள் மற்றும் மூட்டைக்கட்டுதலின் பொருளாதாரம் வேறுபடும். இது விவசாயிகளால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது.

ஆதாரம் : http://www.nabard.org/

 
முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் 2014