வனவியல் தொழில்நுட்பங்கள் :: தீக்குச்சி மர இனங்கள்

 

II. தீக்குச்சி மர இனங்கள்
01. வாசன் மேட்ச்ச வொர்க்ஸ், நம்பர் 21, புதுத்தெரு, போஸ்பேட்டை, குடியாத்தம்  636 602 வேலூர் மாவட்டம் ஸ்ரீநாரி மரம் (அ) தீக்குச்சிமரம் 04171-320416
04171-222251, 9345520803,
9345524407, 934587509
vasanmatch@yahoo.co.in
III. இயற்கை எரிபொருள் இனங்கள்
 
 

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2014