வனவியல் முன்னுரை

வனவியல் பற்றிய ஒரு கண்ணோட்டம்

முன்னுரை வனங்களின் முக்கியத்துவம் மரங்களின் முக்கியத்துவம் காடழிப்பு காடு வளர்ப்பு மற்றும் காடாக்குதல்
REFERENCE:
http://www.tn.gov.in/crop/Landusepattern.html
Forest Survey of India(2011).
State of Forest Report-2011
 

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2016