வனவியல் தொழில்நுட்பங்கள்

 

உயிரியல் எரிபொருள் மையம் -திட்டங்கள், TNAU கோவை.

வரிசை எண் திட்டத்தின் பெயர் நிதி நிறுவனம் காலம் பயனாளி மானியம்
1 உயிரி எரிபொருள் பிரபலம் மற்றும் முன்னேற்றம் ICAR   விஞ்ஞானி விரிவாக்கப் பணியாளர் விவசாயிகள்  
2 இனப்பெருக்கம் மூலம் அதிக வீரிய ஓட்டு மற்றும்  இரகங்கள் ICAR      
3 பயோடீசல் பதப்படுத்தும் மையம் ICAR   விவசாயிகள்  
4 தமிழ்நாட்டில் ஜட்ரோபா சாகுபடி மற்றும் ஊக்குவிப்பு தமிழ்நாடு 2007-08
2011-12
விவசாயிகள் 50% மானியம்
5 மரம் எண்ணெய் வித்துக்கள் நாற்று உற்பத்தி மற்றும் விதை விற்பனை தமிழ்நாடு   விவசாயிகள்  

Updated on October, 2015

 

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2014