வனவியல் தொழில்நுட்பங்கள்


வன கொள்கைகள்

தமிழ்நாடு சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறை (கொள்கை குறிப்பு 2008-2009)

தேசிய சுற்றுச்சூழல் கொள்கை - 2006

 
 

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2014