organic farming
அங்கக வேளாண்மை :: தொடர்பு கொள்ள

 

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்,
வளங்குன்றா அங்கக வேளாண்மை துறை,
தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம்,
கோவை - 641 003
தொலைபேசி : 0422 - 6611206
மின்னஞ்சல் : organic@tnau.ac.in

இயக்குனர்,
பயிர் மேலாண்மை துறை,
தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம்,
கோவை – 641 003
தொலைபேசி: 91- 422- 6611316 / 6611213
தொலைநகலி: 91- 422- 6611416
மின்னஞ்சல்: directorscms@tnau.ac.in

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்,
வேளாண் நுண்ணுயிரியல் துறை,
தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம்,
கோவை – 641003
தொலைபேசி: 91-422-6611294
தொலைநகலி: 91-422-2431672
மின்னஞ்சல்: microbiology@tnau.ac.in

 

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்,
உழவியல் துறை,
தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம்,
கோவை – 641003
தொலைபேசி: 0422-6611246/6611344
தொலைநகலி: 0422-6611416/2431672
மின்னஞ்சல்: agronomy@tnau.ac.in