டாக்டர்.ஜி.ரங்கசாமி, முதல் துணை வேந்தர் (1972-1978),
தமிழ் நாடு வேளாண்மை பல்கலைக் கழகம் -
துல்லிய பண்ணிய விவசாயிகளுடன்,
சோமனஹல்லி, தர்மபுரி

 


தமிழ் நாடு துல்லிய பண்ணையத்திட்டம்

 

 

© 2011 தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும்