பயிர்ப்பெருக்கம் :: த.வே.ப.க.வெளியிட்டுள்ள இரகங்கள்

இரகங்கள் மற்றும் பண்ணை இயந்திரங்கள் வெளியீடு - பங்களிப்பாளர்கள்


த.வே.ப.க.வெளியிட்டுள்ள இரகங்கள் 2024

த.வே.ப.க.வெளியிட்டுள்ள இரகங்கள் 2023

த.வே.ப.க.வெளியிட்டுள்ள இரகங்கள் 2019

த.வே.ப.க.வெளியிட்டுள்ள இரகங்கள் 2018

த.வே.ப.க.வெளியிட்டுள்ள இரகங்கள் 2017

த.வே.ப.க.வெளியிட்டுள்ள இரகங்கள் 2016

த.வே.ப.க.வெளியிட்டுள்ள இரகங்கள் 2015

த.வே.ப.க.வெளியிட்டுள்ள இரகங்கள் 2014

த.வே.ப.க.வெளியிட்டுள்ள இரகங்கள் 2011

த.வே.ப.க.வெளியிட்டுள்ள இரகங்கள் 2010

த.வே.ப.க.வெளியிட்டுள்ள இரகங்கள் 2009

த.வே.ப.க.வெளியிட்டுள்ள இரகங்கள் 2008

த.வே.ப.க.வெளியிட்டுள்ள இரகங்கள் 2007

த.வே.ப.க.வெளியிட்டுள்ள இரகங்கள் 2006

த.வே.ப.க.வெளியிட்டுள்ள இரகங்கள் 2005

த.வே.ப.க.வெளியிட்டுள்ள இரகங்கள் 2004

த.வே.ப.க.வெளியிட்டுள்ள இரகங்கள் 2003

 

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2024