பயிர் பாதுகாப்பு :: தக்காளி பயிரைத் தாக்கும் பூச்சிகள்
காய்ப்புழு : ஹெலிகோவெற்பா ஆமிஐிரா

தாக்குதலின் அறிகுறிகள்:

 • இளம்புழுக்கள் இளந்துளிர்களை உன்னும்
 • முதிர்ந்தபுழுக்கள் வட்டவடிவில் காய்களில் துளையிடும்
 • இப்புழுக்கள் காயிணைத் துளைத்து தலைப்பகுதியை உட்செலுத்தி உடலின் பாதிப்பின் பகுதியை வெளியே வைத்தக்கொண்டு சாப்பிடும்.

 

 

புழுவின் சேதம் புழுவின் சேதம் முதிர் பூச்சியின் சேதம்

பூச்சியின் விபரம் 

 • முட்டை: பெண் அந்துப்பூச்சி சொரசொரப்பான வெள்ளைநிற முட்டைகளை தனித்தனியே இளம் இலையின் மேற்பகுதியில் இடுகின்றது
 • புழு: பச்சை மற்றும் பழுப்பு நிற வேறுபாடுகளை தோற்றுவிக்கும். வளர்த்த புழுக்கள் பச்சை நிறமாகவும் உடலின் பக்கவாட்டில் சாம்பல் நிறக் கோடுகளுடன் காணப்படும்.
 • கூட்டுப்புழு:  கூட்டுப்புழு பழுப்பு நிறத்தில், மண், இலை மற்றும் பண்ணைக் கழிவுகளில் காணப்படும்.
 • அந்துப்பூச்சி:  பெண் அந்துப்பூச்சி வெளிர் பழுப்பு நிறமாக இருக்கும். ஆண் அந்துப்பூச்சி வெளிர் பச்சை நிறத்தில் V-வடிவக் கோடுகள் இருக்கும்.
  • முன் இறக்கை: பழுப்பு நிற முன் இறக்கையில் V - வடிவக் கோடு இருக்கும்.
  • பின் இறக்கை : ஓரப்பகுதி அடர்ந்த பழுப்பு நிறத்தில் இருக்கும்.

கட்டுப்படுத்தும் முறை:

 • தாக்கப்பட்ட பழங்கள் மற்றும் வளர்ந்த புழுக்களையும் சேகரித்து அழிக்கவும்.
 • நாற்பது நாள் வயதுள்ள ஆப்ரிக்கன் உயர சாமந்தி பூச்செடிகளை கவர்ச்சிப்பயிராக 16 வரிசை தக்காளி செடிக்கு 1 வரிசை பூச்செடி பயிரிடலாம்
 • இனக்கவர்ச்சிப் பொறி ஹெலியூர் ஹெக்டேர்க்கு 12 வைக்கவும்
 • முட்டை ஒட்டுண்ணிப்பான ட்ரைக்கோகிராம்மா பெரிடோசம் ஹெக்டேருக்கு 1,00,000 எனும் அளவில் வாரம் ஒரு முறையாக பூ புக்கும் பருவத்தில் அதாவது பொருயதார சேத நிலை 10 சதவீதம் இருக்கும் போது வயலில் விடவும்.
 • கிரைசோப்பெர்லா கார்னியா எனும் இரை விழுங்கிப் âச்சிகளை நட்ட 30 - ம் - நாள் முதல் வாரம் ஒரு முறை 50,000 முட்டைகள் அல்லது புழுக்களை விட வேண்டும்
 • ஹெலிகோவெர்பா நியுக்ளியார் பாலிஹிட்ரோசிஸ் வைரஸ் (எச்.எ.என்.பி.வி) 1.5 x 10¹² POBS/ha அதாவது எச்.எ.என்.பி.வி 0.43% AS @3.0மி.லி/லி என்ற அளவில் தெளித்து ஹெலிகோவெர்பா புழுக்களை அழிக்கலாம்
 • ஸ்போடாப்டிரா லிட்டுரா என்.பி.வி @ 1.5 x 10¹² POBS/ha என்ற அளவில் தெளித்து ஸ்போடாப்டிரா புழுக்களை அழிக்கலாம்
 • நச்சு உணவு: கார்பரைல் 50 WP 1.25 கி.கி,அரிசி,தவுடு 12.5 கி.கி,பனங்கட்டி 1.25 கி.கி மற்றும் நீர் 7.5 லி என்ற அளவில் கலந்து ஒரு ஹக்டர் வரை அடிக்கவும்
 • பேசிலஸ் துர்ஜியான்சிஸ் @ 2கி/லி என்ற வீதம் தெளிக்கவும்
முட்டை  
புழு
கூட்டுப்புழு
முதிர்பூச்சி

பூச்சிகொல்லி அளவு
ஆசாடிராக்டின் 1.0 % EC (10000 ppm) 2.0 மிலி/ லி
இன்டோக்சாகார்ப் 14.5 % SC 8 மிலி/ 10 லி
ப்ளுபென்டையமைய்டு 20 WG 5 கி/ 10 லி
நோவல்லுரான் 10 % EC 7.5 மிலி/ 10 லி
போசலோன் 35 % EC 13 மிலி/ 10 லி
குயின்னால்பாஸ் 25 % EC 1.0 மிலி/ லி

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு | பொறுப்புத் துறப்பு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2016