வனவியல் தொழில்நுட்பங்கள் :: சிறிய வனப்பொருட்கள் 
சிறிய வனப்பொருட்கள் 
பருத்தி செமுள்
வேம்பு பெருமரம்
 
 

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2016