வனவியல் தொழில்நுட்பங்கள்


வனவியல் மற்றும் அதைச் சார்ந்த இதழ்களின் (சஞ்சிகைகள்) பட்டியல்

 
இதழ் (சஞ்சிகை)

இணையத்தளத்தின் மூலம் பெறும் வசதி

1 இன்டியன் பாரஸ்டர் http://www.indianforester.co.in/
2 இன்டியன் ஜர்னல் ஆஃப் பாரஸ்டரி http://www.indiaenvironmentportal.org.in/category/9183/name_of_the_journal/indian-journal-of-forestry/
3 ஜர்னல் ஆஃப் பாரஸ்டரி http://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:ijh&type=home
4 சில்விஜெனிடிகா https://www.researchgate.net/journal/0037-5349_Silvae_Genetica
5 ட்ரீ க்ராப் ஜர்னல் http://www.tandfonline.com/toc/tftl19/9/4
6 ஜர்னல் ஆஃப் அக்ரோஃபாரஸ்ட்ரி சிஸ்டம் http://link.springer.com/journal/10457
7 அக்ரோஃபாரஸ்ட்ரி டூடே http://www.ciesin.org/IC/icraf/ICRAF.html
8 டிராபிக்கல் ஃபாரஸ்ட் சயின்ஸ் http://www.frim.gov.my/publication/journal-of-tropical-forest-science-jtfs/
9 ஜர்னல் ஆஃப் பாரஸ்ட் சயின்ஸ் http://www.jofs.or.kr/
10 அக்ரோஃபாரஸ்ட்ரி ஆஃப் வேஸ்ட்லாண்டு http://www.worldagroforestry.org/output/fallow-forest-agroforest-low-value-landscape-or-wasteland
11 கேனடியன் ஜர்னல் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட்ரி http://www.nrcresearchpress.com/journal/cjfr
12 இன்டியன் ஜர்னல் ஆஃப் மரையன் சயின்ஸஸ் http://nopr.niscair.res.in/handle/123456789/3
13 இன்டியன் ஜர்னல் ஆஃப் என்விரான்மென்டல் புரட்டக்சன் http://ijep.in/
14 இகோலஜி என்விரான்மென்ட் ஆண்ட் கன்சர்வேஷன் (இன்டியன்) http://www.nieindia.org/Journal/index.php/ijees
15 டவுன் டூ எர்த் (இன்டியன்) http://www.downtoearth.org.in
16 கிளைமாட்டிக் சேன்ஞ் Springer தளம் மூலம்
17 நேச்சர் இதழின் தளம் மூலம்
18 பொல்லுஷன் ரீசர்ச் (இன்டியன்) http://www.indiaenvironmentportal.org.in/category/8422/name_of_the_journal/pollution-research/
19 ட்ரீ ரிங் ரிசர்ச் இதழின் தளம் மூலம்
20 வைகியானிக்கு (ஹிர்தி) (இன்டியன்) http://hindi.webdunia.com/sanatan-dharma-mahapurush/india-s-10-inventor-sage-113082600006_2.html
21 வடவரன் (இன்டியன்)  
22 வாயு மண்டல் (இன்டியன்)  
23 வாட்டர் ரீசோர்ஸஸ் ரீசர்ச் AGU மூலம்
24 வளரும் வேளாண்மை (தமிழ்) http://agritech.tnau.ac.in/tnau_publish_valarum%20velanmai.html
25 பசுமை விகடன் (தமிழ்) http://www.vikatan.com/pasumaivikatan
பிற உயிர் அறிவியல்கள்
1 அட்வான்ஸஸ் இன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் Science direct மூலம்
2 எரோசல் அண்ட் ஏர் குலாலிடி ரிசர்ச் இதழின் தளம் மூலம்
3 எரோசல் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இதழின் தளம் மூலம் informaworld மூலம்
4 அனல்ஸ் ஜீயோபிவிகே www.copernicus.org
www.sref.org
5 அனல்ஸ் ஆஃப் தி நேஷனல் அசோஸிஏசன் ஆஃப் ஜீயோகிரஃபர்ஸ், இந்திய (இன்டியன்) http://nagi.org.in/
6 அட்மாஸ்பேரா e-இதழ் மூலம்
7 அட்மாஸ்பியர் ஒஷன் இதழின் தளம் மூலம்
8 அட்மாஸ்பிரிக் என்விரான்மென்ட் Science direct மூலம்
9 அட்மாஸ்பிரிக் ரிசர்ச் Science direct மூலம்
10 ஆஸ்டேரேலியன் மிடிரோலாஜிகள் மகஜீன் இதழின் தளம் மூலம்
11 பவுண்டரி வேயர் மிடிரோலாஜி Springerlink மூலம்
12 பூளட்டின் ஆஃப் A.M.S(மெம்பர்ஷிப்) A.M.S மூலம்
13 கிளைமேட் ரிசர்ச் Springerlink மூலம்
14 கரண்ட் சயின்ஸ் இதழின் தளம் மூலம்
15 டீப் சீ ரிசர்ச் பார்ட் 1 : ஒசியானிக் ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் இதழின் தளம் மூலம்
16 டீப் சீ ரிசர்ச் பார்ட் 2: டிராப்பிகல் ஸ்டடீஸ் இன் ஒசனோகிராபி Science direct மூலம்
17 டிகான் ஜீயோகிராபர்(இன்டியன்) http://www.thedeccangeographer.org/htm/conference.htm
18 டிரன்ரோகுரோனோலோசியா Science direct மூலம்
19 டைனமிக்ஸ் ஆஃப் அடிமோஸ்பியர் அண்ட் ஓசன் Science direct மூலம்
20 எர்த் அண்ட் பிளானிடரி சயின்ஸ் லேட்டர்ஸ் Science direct மூலம்
21 இலக்ட்டிரானிக்ஸ் ஃஃஆர் யூ (இன்டியன்) http://electronicsforu.com/
22 என்விரான்மென்ட் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் (இன்டியன்) http://www.cese.iitb.ac.in/
23 எவ்ரிமேன்ஸ் சயின்ஸ் (இன்டியன்) http://www.sciencecongress.nic.in/html/everymans_science.php
24 ஜீயோகிராபி அண்ட் யூ (இன்டியன்) http://www.magzter.com/IN/IRIS-Publication-Pvt.-Ltd/Geography-and-You/Science
25 ஜீயோபிசிகல் ரிசர்ச் லெட்டர்ஸ் இதழின் தளம் மூலம்
26 ஜீயோஸ்பேஷயல் டூடே (இன்டியன்) http://www.geospatialworld.net/event/316/
27 GIS இன்டியன் (இன்டியன்) http://www.gisinindia.com/
28 குளோமல் அண்ட் பிலனடடரி சேன்ச் Science direct மூலம்
29 ஹாலோசின் இதழின் தளம் மூலம்
30 ஹய்டுரோலஜிக்கல் சயின்ஸ் ஜர்னல் இதழின் தளம் மூலம் (இலவசமாக பெறும் வசதி 1956-2002) IAHS (2003) முதல் மூலம்
31 ஹய்டுரோலஜி அண்ட் எர்து சிஸ்டம் சயின்ஸஸ் இதழின் தளம் மூலம்
32 ஹய்டுரோலஜி ஜர்னல்(இன்டியன்) http://iah.org.in/structure.php
33 IASLIC புலிடன் (இன்டியன்) http://www.iaslic1955.org.in/Default.aspx?PageId=86
34 இன்டியன் ஜர்னல் ஆஃப் பவர் அண்ட் ரிவர் வேளி டிவளப்மண்ட் (இன்டியன்) http://trove.nla.gov.au/work/11262378?selectedversion=NBD906391
35 இன்டியன் ஜர்னல் ஆஃப் ரேடியோ அண்ட் ஸ்பேஸ் பிசிக்ஸ் (இன்டியன்) http://www.niscair.res.in/sciencecommunication/researchjournals/rejour/ijrsp/ijrsp0.asp
36 இன்டியன் சயின்ஸ் அப்ஸ்டிராக்ட்ஸ் (இன்டியன்) http://isa.niscair.res.in/
37 இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் கிளைமட்டாலஜி இதழின் தளம் மூலம்
Interscience மூலம்
38 இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் ரிமோட் சென்ஸிங் இதழின் தளம் மூலம் informaworld மூலம்
39 ஜர்னல் ஆஃப் ஏரோஸஸ் சயின்ஸ் Science direct மூலம்
40 ஜர்னல் ஆஃப் அக்ரோமிடிரோலஜி (இன்டியன்) http://agrimetassociation.org/Journal.aspx
41 ஜர்னல் ஆஃப் அப்பளைட் ஹடிராலஜி (இன்டியன்) http://jap.haraz.ac.ir/
42 ஜர்னல் ஆஃப் அப்பளைட் மிட்டியோராலஜி அண்ட் கிளைமட்டாலஜி A.M.S மூலம்
43 ஜர்னல் ஆஃப் அட்மாஸ்பரிக் அண்ட் ஓசியானிக் டெக்னாலஜி A.M.S மூலம்
44 ஜர்னல் ஆஃப் அட்மாஸ்பரிக் சயின்ஸஸ் A.M.S மூலம்
45 ஜர்னல் ஆஃப் கிளைமேட் A.M.S மூலம்
46 ஜர்னல் ஆஃப் எர்த் சிஸ்டம்ஸ் சயின்ஸ் இதழின் தளம் மூலம்
47 ஜர்னல் ஆஃப் ஜீயோபிலிக்கல் ரிசர்ச் அட்மோஸ்பியர்ஸ் இதழின் தளம் மூலம்
48 ஜர்னல் ஆஃப் ஜீயோபிலிக்கல் ரிசர்ச் ஓஷன்ஸ் இதழின் தளம் மூலம்
49 ஜர்னல் ஆஃப் ஹய்டிரோமிடிரியோலஜி A.M.S மூலம்
50 ஜர்னல் ஆஃப் இன்டியன் ஜீயோபிசிக்ஸ் யூனியன் (இன்டியன்) http://www.igu.in/journal.htm
51 ஜர்னல் ஆஃப் ஓஷன் ஸ்டடீஸ் (இன்டியன்) https://networks.h-net.org/tags/journal-indian-ocean-studies
52 ஜர்னல் ஆஃப் இன்டஸ்டிரியல் பொலுஷன் கன்ட்ரோல் (இன்டியன்) http://www.indiaenvironmentportal.org.in/category/8906/name_of_the_journal/journal-of-industrial-pollution-control/
53 ஜர்னல் ஆஃப் மரையின் ரிசர்ச் Ingenta மூலம்
54 ICES ஜர்னல் ஆஃப் மரையன் சயின்ஸ் இதழின் தளம் மூலம்
55 ஜர்னல் ஆஃப் மிடியோரோலஜிக்கல் சோஸயிட்டி ஆஃப் ஜப்பான் Jstage மூலம்
56 ஜர்னல் ஆஃப் மிடியோரோலஜி இதழின் தளம் மூலம்
57 ஜர்னல் ஆஃப் ஓஷனோகிராபி Through Journal Site
58 ஜர்னல் ஆஃப் பிசிக்ஸ் ஓஷனோகிராபி A.M.S மூலம்
59 ஜர்னல் ஆஃப் வேதர் மாடிபிக்சேஷன் அசோஸியேஷன் http://www.weathermodification.org/publications/index.php/JWM
60 JOSH ஜர்னல் ஆஃப் ஸ்பேஷயல் ஹடிரோலஜி இதழின் தளம் மூலம்
61 மெஷர்மெண்ட் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இதழின் தளம் மூலம்
62 மோஸம் (இன்டியன்) http://metnet.imd.gov.in/imdmausam/
63 மிடியோரோலஜிகல் அண்ட் ஜீயோஅஸ்டிரோ பிசிகல் அப்ஸ்டிராக்ட்ஸ் http://www2.lib.udel.edu/database/mga.html
64 மிடியோரோலஜிகல் அப்பிலிஷன்ஸ் இதழின் தளம் மூலம்
Interscience மூலம்
65 மடியோரோலஜி அண்ட் அட்மோஸ்பிரிக் பிசிக்ஸ் Springerlink மூலம்
66 மன்திலி கிளைமேட்டால்ஜிகல் டேட்டா ஃஆர் தி வேல்ட் https://www.ncdc.noaa.gov/IPS/mcdw/mcdw.html
67 மன்திலி வேதர் ரிவியூ A.M.S மூலம்
68 ஓசோன் டேடா ஃஆர் தி வேல்ட் https://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/ozone-uv.html
69 புலயோபடனிஸ்ட் (இன்டியன்) http://www.palaeobotanicalsociety.org/
70 புரோகிரஸ் இன் ஒசனோகிராபி Science direct மூலம்
71 புயூர் அண்ட் அப்பளைட்டு ஜீயோபிசிக்ஸ் Springerlink மூலம்
72 குவார்ட்டர்லி ஜர்னல் ஆஃப் ராயல் மிடியோரோலஜிக்கல் சோஸலிட்டி இதழின் தளம் மூலம்
Interscience மூலம்
73 குவார்ட்டர்னரி ரிசர்ச் Science direct மூலம்
74 ரேடியோ கார்பன் இதழின் தளம் மூலம்
75 ரேடியோ சயின்ஸ் AGU மூலம்
76 ரிசோனன்ஸ் இதழின் தளம் மூலம்
77 ரிவியூ ஆஃப் ஜியோபிசிக்ஸ் இதழின் தளம் மூலம்
78 சயின்ஸ் இதழின் தளம் மூலம்
79 சயன்டிஃபிக் அமெரிக்கன் http://www.scientificamerican.com/store/archive/?magazineFilterID=Scientific%20American%20Magazine
80 சீகல் (இன்டியன்) http://www.seagullindia.com/
81 சோலார் ஜீயோபிசிகல் டேட்டா இதழின் தளம் மூலம்
82 டேல்டஸ் - A Blackwell synergy மூலம்
83 டேல்டஸ் - B Blackwell synergy மூலம்
84 தியோரிடிக்கல் அண்ட் அப்பளைட் கிளைமட்டாலஜி Springerlink மூலம்
85 TIDEE (குளோபல் என்விரான்மென்ட் ரிவியூ) (இன்டியன்) http://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/atmospheric+sciences/journal/704
86 டிரான்சேங்கன்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்டியூட் ஆஃப் ஜீயோகிராப்பர்ஸ் (இன்டியன்) http://iigeo.org/journal/
87 வேதர் இதழின் தளம் மூலம்
Interscience மூலம்
88 வேதர் அண்ட் ஃபோர்காஸ்ட்டிங் A.M.S மூலம்
89 வேதர் வய்ஸ் இதழின் தளம் மூலம்
90 WMO புலிட்டன்  

 

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2014