தோட்டக்கலை :: வாசனைப் பயிர்கள்
வாசனைப் பயிர்கள்
ரோஸ்மேரி லெமன்கிராஸ் (அ) எலுமிச்சைப்புல் சிட்ரோனல்லா ஜெரேனியம்
பால்மரோசா பச்சோலி புதினா

இயற்கை வாசனை எண்ணெய்கள் பிரித்து எடுக்கும் முறைகள்
Last update July 2016