தோட்டக்கலை :: தொடர்பு கொள்ள

சந்தேகங்களுக்கு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரிகள்:

முதல்வர் (தோட்டக்கலை)
தோட்டக்கலை கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம்
தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம்
கோயமுத்தூர் – 641003
தொலைபேசி எண்: 0422 – 6611373, 6611270
தொலைநகல்: 0422 – 2430781
மின்னஞ்சல்: deanhortcbe@tnau.ac.in

முதல்வர் (தோட்டக்கலை)
தோட்டக்கலை கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம்
தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம்
பெரியகுளம் – 625604
தொலைபேசி எண்: 04546 – 231726, 233225
தொலைநகல்: 04546 - 231726
மின்னஞ்சல்: deanhortpkm@tnau.ac.in

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
பழப்பயிர்கள் துறை
தோட்டக்கலை கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம்
தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம்
கோயமுத்தூர் – 641003
தொலைபேசி எண்: 0422 – 5511269, 3335030
தொலைநகல்: 0422 – 2430781
மின்னஞ்சல்: fruits@tnau.ac.in

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
காய்கறிப்பயிர்கள் துறை
தோட்டக்கலை கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம்
தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம்
கோயமுத்தூர் – 641003
தொலைபேசி எண்: 0422 – 5511283
தொலைநகல்: 0422 – 2430781
மின்னஞ்சல்: vegetables@tnau.ac.in

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
வாசனை, மலை மற்றும் மூலிகைப் பயிர்கள் துறை
தோட்டக்கலை கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம்
தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம்
கோயமுத்தூர் – 641003
தொலைபேசி எண்: 0422 – 5511284
தொலைநகல்: 0422 – 2430781
மின்னஞ்சல்: spices@tnau.ac.in

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
மலரியல் துறை
தோட்டக்கலை கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம்
தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம்
கோயமுத்தூர் – 641003
தொலைபேசி எண்: 0422 – 5511230
தொலைநகல்: 0422 – 2430781
மின்னஞ்சல்: flowers@tnau.ac.in