தோட்டக்கலை :: நுண்ணூட்டச்சத்து பற்றாக்குறை & குறைபாடுகள்
 

முன்னுரை

வரலாற்றுச்சுவடுகள்

தமிழ்நாட்டில் கனிம ஊட்டச்சத்துக்குறைபாடு உள்ள பகுதிகள்

முக்கிய தனிமங்கள்

ஊட்டச்சத்துக்குறைபாட்டின் பொதுவான அறிகுறிகள்

தூண்டுகோல் காரணிகள்

குறைபாட்டினை கண்டறிதல்

குறைபாட்டிற்கான காரணங்களைஆய்வு செய்தல்

தாவர பொருளின் மாதிரி

விரைவான திசு சோதனை

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

  பயிர்வினையியல் மாறுபாடுகள்
 

முன்னுரை

தோட்டக்கலைப்பயிர்கள்

 பயிர்களில் ஊட்டச்சத்துக்குறைபாடு  
தோட்டக்கலைப் பயிர்கள்
நறுமணப் பயிர்கள்
Last Update : December 2014