தாவர ஊட்டச்சத்து :: பழப்பயிர்கள்

செவ்வந்தி
Phosphorus
Potassium
Potassium
Calcium
Iron
Boron
Manganese
மல்லிகை
Nitrogen
Phosphorus
Potassium
Calcium
Magnesium
Sulphur
Boron
Iron
Copper
Manganese
Zinc
அரளி
வெட்சிப்பூ
 
Boron
Iron
ரோஜா
Phosphorus
Potassium
Potassium
Magnesium
Boron
Iron
Manganese
Last Update : December 2014