தோட்டக்கலை :: உர அட்டவணை

உர அட்டவணை
பழப்பயிர்கள் காய்கறிப் பயிர்கள் நறுமணப் பயிர்கள் மலர் பயிர்கள்
மலைத்தோட்டப் பயிர்கள் மூலிகைப் பயிர்கள் வாசனைப் பயிர்கள்