தாவர ஊட்டச்சத்து :: பழப்பயிர்கள்

அண்ணாச்சிப்பழம்
Nitrogen
Phosphorus
Potassium
Calcium
Boron
Copper
Iron
Zinc

Last Update :February 2015