வனவியல் :: அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்வி

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்வி

வேளாண் வனவியல் மூங்கில் சந்தன மரங்கள் வன உயிரின உடைமை மற்றும் போக்குவரத்து இயற்கை சுற்றுலா
 

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2016