Agriculture Engineering
பண்ணைக் கருவிகள் :: களை எடுக்கும் கருவிகள்

நீண்ட கைப்பிடி கொண்ட களை எடுக்கும் கருவி

எஞ்சினால் இயங்கும் களை எடுக்கும் கருவி

டிராக்டரால் இயங்கும் களையெடுக்கும் மற்றும் மண் அணைக்கும் கருவி

டிராக்டரால் இயங்கும் சுழல்முறையில் களைஎடுக்கும் கருவி

நெற்பயிரில் உருளை வழவ களையெடுக்கும் கருவி

இரு வரிசை விரல் வடிவ சுழலும் களையெடுக்கும் கருவி

மின்கலத்தினால் இயங்கும் நெல் வயலில் களை எடுக்கும் கருவி