தோட்டக்கலை :: மலர் பயிர்கள்
கொய் மலர்கள்
கலப்பு ரோஜா கார்னேஷன் கொய் செவ்வந்தி ஜெர்பரா
லில்லியம் கோல்டன் ராட் கிளாடியோலஸ் அஸ்தர்
உதிரி மலர்கள்
ரோஜா மல்லிகை முல்லை ஜாதிமல்லி கனகாம்பரம்
சாமந்தி செண்டுமல்லி சம்பங்கி அரளி

மல்லி ஏற்றுமதி (வீடியோ)