தவேப வேளாண் இணைய தளம் :: உயிரித் தொழில்நுட்பம்
இலைக்கருகல் நோயிடமிருந்து நெற்பயிரைப்பாதுகாக்க புதிய உயிரியல் மூலக்கூறு தொழில்நுட்பம் மற்றும் விவசாயத்தில் பூச்சியைக்கட்டுப்படுத்தும் புதிய பி.டி. தொழில்நுட்பம
:: உயிர்தொழில்நுட்பம் - அறிமுகம்
:: பி.டி. பருத்தி
:: மரபுக் குறியீடு
:: தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெறும் உயிரித் தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சிகள்
:: உயிர் தகவலியல் - மூலக்கூறு ஆய்வு கருவிகள்
:: தமிழ்நாட்டின் உயிரித் தொழில்நுட்பத்தின் கொள்கைகள்
:: மற்ற உதவிகரமான இணைதளங்கள்
:: அடிக்கடி கேட்கப்படும் வினாக்கள்
:: நிபுணர்களின் பொருளடக்கம்


முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் 2015