| | | | | | | | | |
காட்சியகம்
 

உழவுக் கருவிகள்
விதைக்கும் கருவிகள்
களை எடுக்கும் கருவிகள்
பயிர் பாதுகாப்பு கருவிகள்
அறுவடை இயந்திரங்கள்
இதர கருவிகள்
வர்த்தக ரீதியான கருவிகள்

 

 

காட்சியகம்

 

புதிதாக சேர்க்கப்பட்ட வீடியோ

இயங்குபடம் :

1. சொட்டு நீர்ப்பாசன அமைப்பு
2. நீர்வழி உரமிடும் தொட்டி
3. வடிகட்டும் நிலை
4. பக்கவாட்டு துணைபிரதான் குழாய்களை சுத்தம் செய்தல்
5. நீர்ம சுழற்சி பிரிப்பான் வடிகட்டி
6. உள்துளை சொட்டு நீர் பாசன அமைப்பு
7. திரும்ப அல்லாத வால்வ் & காற்று மற்றும் வெற்றிட வெளியீட்டு வால்வு

செயல் விளக்கங்கள்:

  1. கைமுறை களையெடுக்கும் கருவி
  2. நெல் அறுவடை இயந்திரம்
  3. எந்திர களையெடுக்கும் கருவி
  4. செடிகளை பொடி செய்து மண்ணோடு கலக்கும் கருவி
  5. வருண் மினி டிராக்டர் மற்றும் டில்லர்
 

சூரிய ஒளி ஆற்றல் சாதனங்கள்
உயிர்வழி சாதனங்கள்
வெப்ப வாயு-
உற்பத்தி சாதனங்கள்

உயிர் எரிபொருள்
காற்றாலை

நுண்ணீர் பாசனம்
வடிகால் தொழில் நுட்பம்
நீர்ப்பாசன கட்டமைப்புகள்
நீர்-ஏற்றிகள் & கிணறுகள் மேம்பாடு
நீர்வடிப்பகுதி மேம்பாடு &
மழை நீர் சேகரிப்பு

பசுமை கூடாரம்

 

உமி நீக்கும் கருவிகள்
சுத்தம் செய்யும் கருவிகள்
உலர்த்தும் சாதனங்கள்
அரவை இயந்திரங்கள்
வேளாண் கழிவு
தொழில்நுட்பங்கள்

மதிப்பூட்டுதல்